Grat Rally logo
log_car_svg""
MENU
Menu

Regulamin rajdu

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem jest Klub Sportowy “Centrum Świadomej Jazdy”.

2. Impreza jest przeznaczona dla użytkowników samochodów osobowych.

3. Jako organizatorzy zobowiązujemy się do

-wytyczenia legalnych tras,

-uzyskania odpowiednich zezwoleń,

-zapewnienia obsługi sędziowskiej,

-przygotowania dokumentacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas imprezy.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i są jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności, wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.      

5. Wszelkie informacje dotyczące miejsca i terminu imprezy znajdują się na stronie wydarzenia na FB i internetowej www.gratrally.pl

6. Uczestnicy zgłoszeni do rywalizacji mają obowiązek dostarczyć organizatorom do Biura imprezy lub wcześniej drogą mailową następujących dokumentów:

-prawo jazdy,

-dowody rejestracyjne,

-polisy ubezpieczeniowe.

7. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów video na użytek organizatorów w celu promowania imprezy.

REGULACJE

1. Spotkania odbywają się na podstawie:
• niniejszego regulaminu,
• przepisów Prawa o Ruchu Drogowym,
• zasad ochrony środowiska.

2. Sprawy sporne są rozstrzygane przez osobę do tego uprawnioną.

3. W czasie trwania spotkania uczestnicy muszą stosować się do regulaminu, poleceń organizatorów, sędziów i innych osób upoważnionych przez organizatorów. Naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować karę lub dyskwalifikację.

4. Jazda na spotkaniu (drogi dojazdowe i Odcinki Specjalne) odbywa się wg notatek nawigacyjnych, otrzymanej mapy z trasą bądź roadbooka (RBK). Nie stosowanie się do wytycznych nawigacyjnych zawartych w RBK lub mapkach skutkować będzie dyskwalifikacją.

5. Załogi mogą zrezygnować z zaliczenia Odcinków Specjalnych (OS). Załogi te kontynuują jazdę według roadbooka lecz za niezaliczony odcinek specjalny będą naliczane kary.

6. Dozwolone a nawet wymagane jest przejście próby (OS) przez załogę przed wjazdem

UCZESTNICY

1. Załoga składa się z dwóch uczestników tj. kierowcy i pilota, (osoby zapisane w oświadczeniu i przypisane do nr startowego)

2. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

3. Kierowca i pilot mogą według własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie.

4. W pojeździe znajdować się mogą osoby dodatkowe.

5. Kierowca oraz pilot muszą mieć ukończone 18 lat.
   5.1 Za pisemną zgodą rodziców, opiekunów prawnych, uczestnikiem może być osoba małoletnia. Osoba taka może być uczestnikiem wyłącznie w obecności towarzyszącej jej osoby pełnoletniej.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Do startu dopuszczone są samochody o masie całkowitej do 3500kg.

2. Pojazdy powinny być zarejestrowane i posiadać ważne badanie techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC i NNW.

3. Samochody muszą też spełniać następujące wymagania:

– zaczepy holownicze z przodu i z tyłu.
– pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota.
– zestaw pierwszej pomocy.
– telefon komórkowy.
– lina lub taśma holownicza właściwa do masy pojazdu.
– gaśnica.
– kaski bezpieczeństwa podczas pokonywania prób czasowych.

4. Pojazd musi posiadać wszystkie elementy dopuszczające go do ruchu publicznego. (np. lampy, zderzaki, tłumik)

5. Pojazd można modyfikować tylko w taki sposób aby podczas kontroli policji nie kwalifikował się do zatrzymania dowodu rejestracyjnego z powodu elementów które nie podlegają homologacji

6. Pojazdy są dzielone na dwie klasy:
1.Turystyk – pojazdy bez wyciągarek z możliwymi modyfikacjami z napędem na jedną Oś.
2. Extreme – pojazdy posiadające wyciągarki elektryczne, mechaniczne i hydrauliczne zamontowane w pojeździe lub niezależne. W tej klasie dopuszczone są auta z napędem na jedną oś, ale również na 2 osie 4×4 ( w tym przypadku nie mogą być to auta z reduktorem, ale również auto nie może być na ramie)

RUCH DROGOWY

1. W trakcie trwania spotkania wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Prawa o Ruchu Drogowym.

2. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu. Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników rajdu, organizatorów lub osoby trzecie.

3. Po trasie należy poruszać się w kierunku wyznaczonym przez organizatorów.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami ). Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu którym kieruje.

2. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków jest zabroniona i karana dyskwalifikacją.

3. Zniszczenie gruntów ornych osób prywatnych nie należących do odcinków specjalnych karane jest wykluczeniem z imprezy a ekipa dopuszczająca się tego wykroczenia pozbawiana jest wszelkich nagród jeżeli takowe otrzymała na rzecz załogi która zajęła kolejne miejsce w klasyfikacji. Załoga dopuszczająca się tego wykroczenia zobowiązana jest do naprawy wszystkich powstałych szkód zgodnie z oświadczeniem podpisanym podczas rejestracji . Każda taka zaistniała i udowodniona sytuacja zostanie opublikowana we wszystkich środkach przekazu jakimi dysponuje organizator. ( warunki akceptowane własnoręcznym podpisem na oświadczeniu )

4. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe podczas trwania spotkania.

5. Podczas spotkań korzystamy z dróg na których odbywa się normalny ruch drogowy i terenach gdzie prowadzona jest gospodarka rolna.

6. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd. ( warunki akceptowane własnoręcznym podpisem na oświadczeniu )

7. Uczestnictwo w spotkaniu może być niebezpieczne i uczestnik bierze w nim udział na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis na oświadczeniu.

8. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatorów.

9. W żadnym wypadku Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej.

10.W przypadku sporów uczestnika z osobą trzecią, Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by zachować dobre imię spotkania i udzielić pomocy uczestnikom.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących spotkania, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania spotkania bez podania przyczyn. W takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego.

13. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników a związane z odwołaniem spotkania.

14. Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.

15. Prędkość w terenie zabudowanym organizator określa na 45 km/h         

16. Każdy z uczestników (kierowca i pilot w trakcie trwania odcinków specjalnych musi posiadać kask) zalecamy również, aby pozostała część załogi posiadała je podczas trwania całego rajdu.  

17. Wszyscy uczestnicy spotkania są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia.

OZNAKOWANIE I REKLAMY

1. Organizatorzy dostarczają naklejki okolicznościowe oraz naklejki partnerów, sponsorów spotkania.

2. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatorów. Nie umieszczenie naklejek skutkuje karami regulaminowymi lub wykluczeniem z imprezy.

KOLEJNOŚĆ STARTU

1. Kolejność startu do prologu ( jeśli taki jest przewidziany w trakcie spotkania)wyznacza się według kolejności numerów startowych ).

2. Kolejność startu do pierwszego ETAPU wyznacza lista startowa ogłoszona przez Biuro.

3. Spóźnienie się na start do ETAPU skutkuje startem za ostatnią załogą jadącą w regulaminowym czasie a czas liczony jest od godziny wyznaczonej do startu.

PUNKTACJA

Podczas imprezy są przewidziane odcinki specjalne:
– Czasowe
– Pieczątki

KLASYFIKACJA

KARY
          1. Karą za niesportowe zachowanie oraz nie stosowanie się do zasad fair play lub poleceń organizatora jest DYSKWALIFIKACJA.

2. Zabrania się niszczenia przyrody, wjazdów na pola i łąki, wały, rowy, młodniki leśne, wjazdy w tereny po których nie wyznaczono trasy, niszczenia i jazdy po uprawach rolnych i leśnych pod groźbą kar finansowych min. 1000 zł. i prawnych ze strony właściciela terenu i stosownych organów oraz sankcje nałożone przez organizatora imprezy do dyskwalifikacji włącznie.
          2.1 Po terenie bazy pojazdy uczestników imprezy będą poruszać się z prędkością 10 km/h.
          2.2 Zabronione jest niszczenie terenu bazy i przyległych kręceniem bączków itp. Kara za takie zachowanie to natychmiastowe wykluczenie z imprezy.

3. Zabronione jest zrywanie taśm ostrzegawczych , jazda po za obszarem wyznaczonym, po za trasą , zrywanie kart drogowych oraz pieczęci pod groźbą nałożenia sankcji w punktacji lub zdyskwalifikowania załogi.

4. Zabrania się opasania drzew linami bez użycia pasa !!! Kara – Dyskwalifikacja + 1000 zł. na cel charytatywny wyznaczony przez organizatora.

5. Za zerwanie taśmy naliczana jest kara 5 min.
          5.1 Wyjazd poza OS ( bez podania przyczyny, umyślnie ) karane jest naliczeniem dodatkowego czasu ( najgorszy czas przejazd na danym OS plus kara czasowa 5 min )
          5.2 Nieumyślne zerwanie taśmy ( rolka, zerwanie liny ) naliczenie 1 min kary.

6. Organizator nie przewiduje ominięcia Os i powrotu na ten OS w czasie późniejszym ( chyba że opis imprezy mówi inaczej ).

7. Każda zdobyta pieczątka to określona liczba punktów w klasyfikacji końcowej.

8. Za przewóz nieuprawnionych osób bez statusu osoby dodatkowej w pojeździe ( nieopłacone osoby dodatkowe ) obowiązuje kara zgodna z ceną za osoby dodatkowe pomnożone przez wszystkie osoby bez statusu osoby dodatkowej lub dyskwalifikacja ( chyba, że opis imprezy mówi inaczej ).

9. W sytuacji gdy pieczątka zaginie i z tego powodu inne ekipy nie będą miały możliwości jej podbić zostaje ona wykreślona z listy wszystkich uczestników którzy ją zaliczyli.

10. Zerwanie zaplombowanej karty – Dyskwalifikacja W razie naderwania karty i obaw przed jej urwaniem należy niezwłocznie powiadomić o tym sędziego oraz organizatora. Załoga zostanie skierowana do biura rajdu po zaplombowanie duplikatu. Pod uwagę będą brane tylko naderwane karty i trzymające się na lince, w innym przypadku – Dyskwalifikacja.

11. Kara za udowodnione przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym określonej przez organizatora to doliczenie 100 minut do czasu przejazdu.

12. Jeżeli grupa samochodów jedzie w teamie lub grupie i jedna osoba przekroczy dozwolona prędkość określoną przez organizatora wszyscy znajdujący się w grupie otrzymują karę pojedynczo.

13. Rozkręcanie, demontaż i jakakolwiek ingerencja w elementy do których zaplombowana jest karta drogowa w celu łatwego zdobycia pieczątki – Dyskwalifikacja.

NAPRAWY I SERWIS

1. Wszystkie rodzaje napraw mogą być dokonywane podczas trwania spotkania.

2. Serwisy mogą dokonywać wszelkich napraw, poza wymianą elementów posiadających numery identyfikacyjne samochodu w każdej chwili z wyjątkiem momentu gdy pojazd znajduje się na odcinku specjalnym. Aby móc dokonać napraw pojazd musi być usunięty poza odcinek specjalny.

3. Organizator wskazuje na odprawie przewidywaną długość OS-u.

4. Na odcinkach OS-u wszelka pomoc z zewnątrz dla pojazdów jadących w ETAPIE jest zabroniona. Karą za przyjęcie obcej* pomocy na os-ie jest naliczenie kary 100 min. Wyjątek stanowi sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu zawodników.

5. Dozwolona a nawet wskazana jest wzajemna pomoc między uczestnikami spotkania, podczas zdobywania pieczątek.

6. Podczas spotkania niedozwolona jest zmiana pojazdu.

7. Naprawa samochodów możliwa jest tylko i wyłącznie poza odcinkiem specjalnym.

PROTESTY

1. Protesty są składane tylko w formie pisemnej w biurze spotkania za opłatą 500 zł. W przypadku rozpatrzenia protestu na korzyść osoby zgłaszającej opłata zostaje zwrócona.

2. Protest i przebieg jego rozpatrzenia podawany jest do wiadomości publicznej na wszelkich polach eksploatacji jakimi dysponuje organizator.  

3. Protest musi być złożony najpóźniej w ciągu 15 minut od podania wyników końcowych.

4. Rozpatrzenie protestu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.

5. Werdykt jest podany do publicznej wiadomości na oficjalnej tablicy biura spotkania oraz na wszelkich innych polach eksploatacji jakimi dysponuje organizator.

6. Skargi związane z uszkodzeniem, stratami osobistymi lub zagubieniami nie będą rozpatrywane.

NAGRODY

1. Nagrody są przyznawane dla załóg zwycięskich ( 1,2,3 miejsce ).

2. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenia środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami z uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem dyskwalifikacji i kar finansowych.

2. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką ręczną w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem dyskwalifikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie nowej wersji regulaminu na stronach internetowych.

3. W przypadku uiszczenia wpłaty za uczestnictwo w rajdzie, wpłata nie podlega zwrotowi jeżeli załoga nie weźmie udziału w wydarzeniu, nawet jeśli załoga poinformuję o tym przed wydarzeniem.

* Za pomoc obcą uważana jest pomoc osób nie będących uczestnikami ( zawodnikami ).